Leje- og betalingsbestemmelser

Leje- og betalingsbestemmelser for Skovbohallerne

 

Generelle betingelser:

1. DSI Skovbohallerne kan udleje Boruphallen, Ejbyhallen og Skovbohallen efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen i DSI Skovbohallerne og formålet kan godkendes.

2. Ved udlejning skelnes der mellem foreninger under Folkeoplysningsloven, der er hjemmehørende i Køge Kommune og andre lejere, herunder private og foreninger fra andre kommuner.

3. Udlejning kan ske både som sæsonbookning, et enkeltstående tidsbegrænset arrangement samt længerevarende lejemål.

4. Lejer må alene benytte lejemålet i aftalte lejeperiode, og kun til det aftalte formål. Opstilling og klargøring til arrangementet skal foregå i lejeperioden.

5. Til enhver aktivitet eller arrangement skal der være en leder med ansvar for lejers aktivitet til stede i hallen. Lejeren er ansvarlig for brugernes sikkerhed, samt for at hallens ordensreglement overholdes.

6. Lejer må ikke indrette det lejede med rekvisitter, som kan forårsage skade på DSI Skovbohallernes ejendom, foretage ændringer i bygningerne eller de tekniske anlæg uden skriftlig godkendelse fra DSI Skovbohallerne.

7. Lejer er ansvarlige for opsætningen og brugen af sportsrekvisitter eller andet i forbindelse med den givne aktivitet. Personalet i DSI Skovbohallerne står for opsætning af bander til fodbold.

8. Lejer står for bortskaffelse af storskrald, der forekommer i forbindelse med deres arrangement.

9. DSI Skovbohallerne sikrer at faste redskaber og løsøre, der tilhører DSI Skovbohallerne, og som lånes eller lejes af lejer/brugerne, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

10. Lejer skal følge de retningslinjer, som gives af DSI Skovbohallerne vedrørende udlejningen.

 

Lejepriser m.v.:

11. DSI Skovbohallerne udarbejder løbende prisliste for leje af lokaler. Prislisten vil, sammen med lejevilkårene, fremgå af DSI Skovbohallernes hjemmeside.

12. Leje skal betales, selvom det lejede ikke benyttes.

13. Lejeperioden aftales individuelt, men er mindst 2 sammenhængende timer. Ved arrangementer, af øvrige foreninger, af foreninger fra andre kommuner, af firmaer og af privatpersoner betales 500,- kr. i timen for rengøring, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med udlejningen.

14. Leje af stole (op til 400 stk.) og borde (op til 50 stk.) til et givent arrangement er efter 'først til mølle-princippet'. Lejen og evt. transportudgifter i forbindelse med dette aftales individuelt med lejer. Gymnastikafdelingerne i Borup IF, Ejby IF og Frem Bjæverskov har dog førsteret til brug af stole og borde, når disse afholder gymnastikopvisninger i foråret.

15. Foreningerne Borup IF, Ejby IF og Frem Bjæverskov er berettiget til at afholde en årlig halfest til reduceret pris, og i den forbindelse kunne råde over hallen i den respektive by fra fredag kl. 15 til søndag kl. 12, hvor hallen skal være ryddet og fejet, således halpersonalet kan påbegynde rengøring. Festarrangementer herudover betales med gældende lejepriser.

16. DSI Skovbohallernes medlemsforeninger har ret til at leje en af hallerne maksimalt to gange inden for et kalenderår til en reduceret timepris, som fastsættes af DSI Skovbohallernes bestyrelse. Retten tilkommer hovedforeningen, så den indbyrdes fordeling blandt afdelingerne er DSI Skovbohallerne uvedkommende. Omfanget af lejemålet vil som udgangspunkt være én hal i maksimalt 12 timer. Ved lejemålets ophør skal lejemålet være ryddet og fejet, således at halpersonalet kan påbegynde rengøring.

 

Procedure for halfordeling og reservation:

17. Perioden fra den 1. september til den 30. april betragtes som sæsonen (indefodboldsæsonen er fra starten af uge 43 til udgangen af marts måned). Ønsker om sæsonbookninger fremsendes til halinspektør inden den 15. februar og aftales efterfølgende på halfordelingsmøder.

18. I skolernes ferieperioder er hallerne lukket (gælder for alle sæsonbookninger). Brugerne af motionscentrene har dog adgang til disse. Hallerne kan særbookes ved aftale med halinspektøren.

19. Foreninger under Folkeoplysningsloven, der er hjemhørende i Køge Kommune, der tillige er faste lejere i hallen, kan reservere tider i weekender for den næstfølgende sæson. Inden 15. februar fremsendes disse ønsker til lejeperioder i weekends for den kommende sæson til halinspektøren.

20. DSI Skovbohallerne fastlægger den endelige hverdags- og weekendfordeling for den kommende sæson i dialog med de enkelte lejere senest den 31. marts. I tilfælde af der ikke kan opnås enighed mellem parterne, fastsætter DSI Skovbohallernes forretningsudvalg den endelige halfordeling. Det bestræbes, at afgørelse træffes senest den 30. april.

21. I perioden fra den 1. september til starten af uge 42, kan lejerne framelde bookede lejeperioder.

22. Fra afslutningen af uge 42 og frem til sæsonafslutning betaler lejerne for de reserverede lejeperioder på hverdage uanset om de anvendes eller ej.

23. De enkelte lejere kan ikke videregive reserverede lejeperioder til andre, medmindre det er godkendt af DSI Skovbohallerne.

24. Alle lejere skal ved reservation skriftligt til halinspektøren oplyse, hvad formålet med lejen er, om der ønskes særlige forhold, som f.eks. leje af stole/borde m.v. Senest 2 uge før afholdelse af arrangementet skal den eksakte bestilling gives skriftligt til halinspektøren.

25. Alle lejere kan afbestille en weekendreservation 2 uger før afholdelse af arrangementet omkostningsfrit. Såfremt afbestilling sker mindre end 2 uger før afholdelse af arrangement, betaler lejer for den reserverede tid (dog ikke for eventuel rengøring).

26. Anmodninger om leje af Skovbohallernes lokaler skal ske skriftligt på info@skovbohallerne.dk.

 

Vedtaget den 6. januar 2023

Bestyrelsen i DSI Skovbohallerne