Leje- og betalingsbestemmelser

Generelt
1. DSI Skovbohallerne udlejer Boruphallen, Ejbyhallen og Skovbohallen til alle, der måtte ønske det, efter retningslinier, som udstikkes af bestyrelsen i DSI Skovbohallerne.
 
2. I forbindelse med udlejning i hallerne, skelnes der mellem foreninger under Folkeoplysningsloven, der er hjemhørende i Køge Kommune og andre lejere, herunder private og foreninger i andre kommuner.
 
3. Udlejning kan ske både i forbindelse med en tidsbegrænset aktivitet, samt længerevarende lejemål.
 
4. Til enhver træningslektion eller arrangement skal der være en ansvarlig leder til stede.
 
5. Lejerne er i lejeperioden ansvarlig for brugernes sikkerhed, samt at hallens ordensreglement overholdes i de lejede lokaler.
 
6. Lejere, der har faste eller periodisk tilbagevendende lejemål, skal mindst 2 gange årligt deltage i møde om lejemålet. DSI Skovbohallerne indkalder til disse møder.
 
7. Lejerne må ikke foretage ændringer i bygninger eller tekniske anlæg uden skriftlig godkendelse fra DSI Skovbohallerne.
 
8. Lejerne er ansvarlige for fremskaffelse og brugen af egne sportsrekvisitter eller andet i forbindelse med den givne aktivitet, dog står personalet i DSI Skovbohallerne for opsætning af bande-plader til indendørsfodbold.
 
9. Lejerne står selv for bortskaffelse af storskrald, der forekommer i forbindelse med deres afholdte arrangement.
 
10. DSI Skovbohallerne sikrer at nagelfaste redskaber og løsøre, der tilhører DSI Skovbohallerne, og som lånes eller lejes af brugerne, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 
11. Alle lejere skal følge de retningslinier, som udstikkes af DSI Skovbohallerne i forbindelse med udlejningen.
 
Lejepriser
1. DSI Skovbohallerne udarbejder løbende detaljeret prisliste og vilkår for leje af lokaler for alle typer lejere.
 
2. Foreninger under Folkeoplysningsloven, der er hjemhørende i Køge Kommune betaler en lejepris, som er fastlagt af Køge Byråd. Andre foreninger, der er hjemhørende i andre kommuner, firmaer, privatpersoner, kommerciale arrangementer og andre betaler pt.300 kr i timen for hallejen, fra den 01.08.19 stiger prisen til 500 kr i timen. Dog udgør hallejen for Ejby lille hal halvdelen af den til enhver tid gældende lejepris fastlagt af Køge Byråd.
 
3. Alle lejere betaler fuld timepris pr. påbegyndt time.
 
4. Lejeperioden aftales individuelt med den enkelte lejer.
 
5. Udlejning sker for mindst 2 sammenhængende timer.
 
6. Ved fastlæggelse af weekend reservationen i marts måned har idræts arrangementer første ret til brug af stole og borde. I løbet af sæsonen reserveres stole og borde til et givent arrangement efter 'først til mølle-princippet'. DSI Skovbohallernes beholdning af borde og stole kan lånes omkostningsfrit af lejer. Transportudgifter betales af lejer.
Hallernes borde, stole og scene kan være placeret i alle haller. Leje og transport af stole og/eller tilhørende borde udgør 3.000 kr. Ejby Gymnastik friholdes i forbindelse med den årlige gymnastikopvisning for betaling af transport af 200 stole.
 
Reservationer
1. Perioden fra den 1. september til den 30. april betragtes som sæsonen. Dog løber fodbold-sæsonen fra starten af uge 43 til udgangen af marts måned. Ønsker om reservationer udenfor sæson fremsendes til halinspektør inden den 15. februar og aftales på halfordelingsmøde.
 
2. Inden 15. februar skal lejerne fremsende ønsker til lejeperioder på hverdage, samt weekends for den kommende sæson til halinspektøren.
 
3. DSI Skovbohallerne fastlægger den endelige hverdags- og weekendfordeling for den kommende sæson i dialog med de enkelte lejere senest den 31. marts.
 
4. Foreninger under Folkeoplysningsloven, der er hjemhørende i Køge Kommune, der tillige er faste lejere i hallen, kan reservere tider i weekender for den næstfølgende sæson.
5. I perioden fra den 1. september til starten af uge 42, kan lejerne framelde lejeperioder på hverdage.
 
6. Fra afslutningen af uge 42 og frem til sæsonafslutning betaler lejerne for de reserverede lejeperioder på hverdage uanset om de anvendes eller ej.
 
7. Alle lejere kan reservere tider i weekender, samt hverdage uden for sæson indtil 5 uger før afholdelse af arrangement.
 
8. De enkelte lejere kan ikke videregive reserverede lejeperioder til andre, med mindre det er godkendt af DSI Skovbohallerne.
 
9. Alle lejere skal ved reservation skriftligt oplyse om der ønskes særlige forhold, som eks. brug af stole/borde, overnatning m.v. Senest 1 uge før afholdelse af arrangementet skal den eksakte bestilling gives skriftligt til halinspektør.
 
10. Alle lejere kan afbestille en weekend-reservation senest 2 uger før afholdelse af arrangementet omkostningsfrit. Såfremt afbestilling sker mindre end 2 uger før afholdelse af arrangement, betaler lejer for den reserverede tid.
 
11. I skolernes ferie, herunder hverdagene i vinter- og efterårsferien er hallerne lukket, men brugerne har adgang til motionscentrene. Hallerne kan dog benyttes efter aftale med halinspektør
 
12. Alle reservationer, ændringer af disse, samt ønsker om brug af stole, borde og hallens øvrige rekvisitter skal skriftligt sendes til halinspektøren. Reservationen registreres på www.skovbohallerne.dk senest 3 dage herefter.
 
13. Lejerne må ikke benytte lokalerne udenfor lejeperioderne.
 
Vedtaget den 19. september 2012
Bestyrelsen i DSI Skovbohallerne